Algemene Voorwaarden

Afspraken en annulering 

Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.

 • Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten.
 • Bij verhindering van Fit In Time wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak. 

Coaching

 • De coach zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De coach zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
 • De coach gaat geen coaching sessie aan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. 

Informatieverstrekking 

 • Fit In Time stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Fit In Time informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
 • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
 • De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
 • De coach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Betaling

 • U kunt zowel contant als met pin betalen direct ná de sessie. U ontvangt in beide situaties een nota van Fit In Time.
 • Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NRABO0359490492 t.n.v. Fit In Time.
 • Bij wekelijkse afspraken dient de betaling vooraf bij pakketafname op de rekening van Fit In Time te staan.

  Fit In Time Praktijk
  Willemspoort 338
  5223 WX te ‘s-Hertogenbosch
  Telefoon 06-10200303
  E-mail info@Fitintime.nl 
  Website www.fitintime.nl 
  K.v.K. nr. 78436885
  BTW nr. NL148403281B03B

Klachten

 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de coach in staat is adequaat te reageren.
 • Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 • Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de coach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de coach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Online Trainingen Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fit In Time en alle kopers van de online trainingen.
 • Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de trainingen.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat de koper de training heeft betaald en een bevestiging via de mail heeft ontvangen.
 • Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 • De koper heeft kennis van de algemene voorwaarden.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Fit In Time.
 • De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Fit In Time worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 • Fit In Time wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek. 

Trainingen

 • Bij het inschrijven van de training zal het inschrijfformulier worden ingestuurd. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Het tarief voor de verscheidene trainingen staan op de website, bij de training vermeld. Bij eventuele kortingen geldt dat bij wijziging van afgesproken startdata, door de Fit In Time, mogelijk kunnen komen te vervallen.
 • De factuur wordt voor aanvang van de training naar de koper verstuurd en dient gelijk betaald te zijn.
 • De betalingen gebeuren door middel van directe betalingen via Mollie.

Aansprakelijkheid

 • Fit In Time spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Fit In Time is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade voor bedrijfsstagnatie.
 • Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Fit In Time is niet aansprakelijk voor door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training.
 • Fit In Time streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
 • Fit In Time kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Zij zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. 

Online account

 • De koper die wil deelnemen aan een online training dient een account aan te maken op de website van Fit In Time.
 • Voor deelname aan de training geeft de koper toestemming aan Fit In Time om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 • Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 • Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.
 • Fit In Time verwerkt de persoonsgegevens van de Participant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Beëindiging

 • Voor online trainingen geldt dat een training binnen 2 jaar moet worden afgerond.
 • Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden. 

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht op de door Fit In Time uitgegeven trainingsmaterialen, videobestanden, audio bestanden en welke andere in de training gebruikte schriftelijke of audio materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Fit In Time, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fit In Time zullen door de Fit In Time noch de koper geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 • Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Fit In Time berust uitsluitend bij Fit In Time. 

Klachten

Eventuele klachten over de kwaliteit van de door Fit In Time geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Fit In Time kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de koper geacht geen klachten te hebben. 

Geheimhouding

Fit In Time heeft een geheimhouding voor wat betreft de informatie van de koper.

Privacy Verklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als Fit In Time een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden, in overleg met u, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat: 

 • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf er voor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Contactformulier en blog Deze website maakt gebruik van een contactformulier. Daarin worden persoonsgegevens (uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. Dat gebruikt Fit In Time alleen om contact met u op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens zullen nergens gedocumenteerd en opgeslagen worden. Indien u reageert op een blog, dan wordt er een e-mailadres opgeslagen, inclusief IP-adres. Dat blijft op deze website staan zolang uw reactie erop blijft staan. Uw e-mailadres is alleen voor Fit In Time zichtbaar en uw naam en eventuele website zijn voor iedereen zichtbaar. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw reactie op een blog of in het contactformulier op de site blijven staan.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de coaching sessie
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’
 • De kosten van het consult

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring (die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen) maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Fit In Time en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Fit In Time heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Fit In Time geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Fit In Time een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Fit In Time te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig. Google Analytics – verklaring van Google Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Fit In Time  Personal Coaching) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.